Marosvásárhelyi tüntetés a Római Katolikus Teológiai Líceumért

KIÁLTVÁNY

 

Mi, a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum szülői közössége, megelégeltük, amit a különböző állami intézmények tesznek gyermekeinkkel és velünk. Elegünk van a hárításból, a hazugságból, a halogatásból. Elegünk van a szándékos félrevezetésből és a mellébeszélésből.

 

  1. Elegünk lett abból, hogy az oktatási miniszter, a prefektus és a tanfelügyelő egymásnak ellentmondó cselekedeteket és kijelentéseket tesz, félrevezetve diákokat, szülőket, tanárokat és az egyház képviselőit.
  2. Becsapva érezzük magunkat, mert senki nem tájékoztatott a tanfelügyelőségi határozattal kapcsolatos perek végkimeneteléről. Mégis erre hivatkozva az oktatási miniszter azt nyilatkozta, hogy a Maros megyei tanfelügyelőségnek fel kell oszlatnia iskolánkat.
  3. Elegünk van a bizonytalanságból. Abból, hogy az iskola helyzete három nappal a tanévkezdés előtt is tisztázatlan, miközben a szülők jóhiszeműen íratták gyermekeiket olyan osztályokba, amelyeket hivatalosan az oktatási minisztérium jóváhagyásával hirdettek meg. A szülők tudatos döntése az volt, hogy gyermekeink jövőjét ebben az iskolában alapozzuk meg, amely a keresztény értékrendből fakadó, jellemformáló, emberi tarást és gerincességet biztosító közösség.

 

Ezennel:

  1. Felszólítjuk az összes intézményt, amely illetékes a Római Katolikus Teológiai Líceum és ez által a gyermekeink helyzetének kialakulásában, hogy azonnali hatállyal korrigálja a hiányosságokat, hibákat. Biztosítsa gyermekeinknek az alkotmánynak megfelelően a tanuláshoz való jogot, úgy, ahogyan az őket megilleti: megőrizve a családok egységét, testvért testvértől nem szétszakítva, az általuk és szüleik által választott iskolában!
  2. Követeljük a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum jogi helyzetének tisztázását, követeljük a tanügyminisztertől a kialakult helyzet azonnali megoldását. A célunk az, hogy a tanügyminisztérium kormányrendelet vagy miniszteri rendelet formájában rendezze az iskola ügyét.
  3. Követeljük, hogy a tanügyminiszter hosszabbítsa meg a megbízott iskolaigazgató mandátumát, biztosítsa a tanárok további alkalmazását és az oktatás zavartalan működését.

 

Kiállunk a Marosvásárhelyi Katolikus Teológiai Líceumért, kiállunk Erdély minden magyar iskolájáért. Nem hagyjuk, hogy gyermekeink jövőjéből csúfot űzzenek! Ne hagyjuk az iskolát!

2017.09.06., Marosvásárhely

 

 

** Jakubinyi György gyulafehérvári római katolikus érsek beszéde

 

Krisztusban Kedves Testvéreim!

 

Amint ezt már korábban is kifejeztük, Anyaszentegyházunk az igazságot rendszerint nem az utcákon és tereken, hanem a templomaiban és – ha szükséges – a törvényszéken keresi. Jelen helyzetben az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány egy újabb figyelemfelhívó kezdeményezés keretében ismét az utcán kényszerül az igazságot keresni, mellette kiállni.

 

A nevelés feladata és joga különösképpen megilleti az egyházat, mert isteni küldetése van arra, hogy az embereket a keresztény élet teljességének elérésére segítse – fogalmaz egyházi törvénykönyvünk (CIC 794. kán. 1 §).

E jog és feladat teljesítése terén különösen nagy jelentősége van az iskolának. Ezért is megyéspüspökként, egyházi törvényeink értelmében az egyházi iskola alapítása kiemelt fontosságú kötelezettségünk.

 

Ennek megfelelően kértük 2014 januárjában, hogy országunk törvényes előírásainak megfelelően alakuljon újra Marosvásárhely nagy múltú római katolikus főgimnáziuma.

 

Örömmel írtuk alá 2015-ben a tanügyminisztériummal azt a protokollt, amelyben megfogalmazódik, hogy Románia értéknek tartja a vallási meggyőződés mellett az egyházi iskolák újraindulását tudva azt, hogy a vallásos nevelés segíti állampolgárai spirituális, morális és kulturális fejlődését.

 

Örömünket fokozta, hogy 2015 szeptemberében elkezdhette működését az önálló Római Katolikus Teológiai Líceum, s nagy lelki megnyugvással láttuk, hogy a szülők felekezetre való tekintet nélkül nagy számban szívesen bízták gyerekeik nevelését erre az iskolára.

 

Fájdalommal kellett ugyanakkor látnunk, hogy 2016 őszén megkérdőjelezték ennek az iskolának a létét. Újra csak egyházi törvénykönyvünket idézve (CIC 797. kán.), a szülőknek az iskolák megválasztásában igazi szabadságuk kell hogy legyen, ezért a krisztushívőknek legyen gondja arra, hogy a világi társadalom a szülőknek ezt a szabadságát elismerje, és az osztó igazságosság tiszteletben tartásával támogatással is biztosítsa.

 

Ezért is állunk értetlenül, néhány nappal a tanévkezdés előtt itt, ezen a téren. Hiszen Románia Alkotmánya ugyanúgy garantálja a szabad iskolaválasztási jogot, ahogyan ezt egyházi törvénykönyvünk is megfogalmazza. Románia kormánya értéknek tekinti az egyházi iskolák újraindulását, mégis két éve újraindult iskolánk működésében akadályozva van.

 

Mi csak azt kérjük, amit 2014 elején is megfogalmaztunk: a törvényes keretek betartásával működhessen egyházi iskolánk. Az az iskola, amelyet szabadon választottak, választanak a szülők, amely iskolában biztosítva látják gyerekeik megfelelő nevelését.

 

Bízunk benne, hogy Románia Kormánya, amely egyházi törvénykönyvünket a katolikus egyház statútumaként fogadta el, amely az egyházi iskolákat értéknek tekinti, amely elfogadja a megyéspüspök jogát egyházi iskolák létrehozásának kezdeményezésére, amely elfogadja a szülők jogát a szabad iskolaválasztásra, nem fog elmenni annak a közösségi akaratnak folyamatos és most is történő kinyilvánítása mellett, hogy ennek az iskolának működnie kell.

 

A marosvásárhelyi katolikus egyházi oktatást felszámoló diktatúra 40 évig törvényen kívül helyezte ezt az iskolát. A rendszerváltás után eltelt 28 év. 28 év, amely során a jogállamiság újraépült, a lebontott, félresöpört értékek újra előkerülhettek. Értéket teremteni egy jogállamban kötelesség és felelősség. Ez az iskola érték mindannyiunknak. Ezt az értéket védenünk kell.

 

Védenünk kell az iskolát, s mindenkit, aki az iskoláért küzd. Védenünk kell híveink jogait, hogy szabadon választhassák ezt az iskolát; az iskolába járó gyerekeket, akiknek nevelését szüleik ránk, az egyházi iskolára bízták; az iskola igazgatóját, akit immár 10 hónapja tiltanak el feladata végzésétől és az iskolában tanító tanárokat, akik egyházi engedélyünk elnyerésével itt teljesítik hivatásukat.

 

Boldogemlékű püspökünket idézve: „Ez nem politika. Itt az életünkről van szó! S az emberi élethez Istentől nyertünk jogot. Az önmagunk becsülete és a jövő nemzedékek sorsáért reánk háruló felelősség követeli, hogy jogaink védelmében tiltakozzunk …”

 

Elhangzott Marosvásárhelyen, 2017. szeptember 6-án

Leave a Reply